Mga Kailangan sa Pagsapi:

1. Sulat ng pagsapi sa PAKISAMA

2. Resolusyon ng Lupong Tagapagpasiya

3. Batayang dokumento ng samahan at listahan ng pamunuan

4. Rehistrasyon (SEC, BRW-DOLE, CDA)

5. Bayad Pagsapi (P1,000)

Maaaring sumapi kung kayo ay:

· Samahan ng maliliit na magsasaka

· Samahan ng maliliit na mangingisda

· Samahan ng mga katutubo

· Samahan ng kababaihan sa kanayunan

· Samahan ng kabataan sa kanayunan